ZZP chauffeur in de transportwereld

De term ZZP is uitgevonden om aan te geven dat je een zelfstandige bent zonder personeel. In de afkorting is dus een belangrijk woord terug te vinden. Namelijk zelfstandige. Dat houdt in dat je een ondernemer bent en dus je als ondernemer moet gedragen, of te wel je hebt de verantwoordelijkheid over een onderneming. Je bent dus geen werknemer meer!

vergunning ZZP-er in de transportwereldVaak wil de ZZP chauffeur zich toch nog meer vergelijken met de werknemer dan de ondernemer. Veelal hoor je klagen dat een ZZP in de bouw zich gewoon kan verhuren en in de transportwereld kan dat niet zomaar. Je moet wel in je achterhoofd houden dat je een ondernemer (onderneming) bent en geen werknemer, dus moet je de regels voor de ondernemer (onderneming) volgen.

Om een metselonderneming te zijn moet je geen metseldiploma hebben. Om een transportonderneming te mogen zijn moet je een transportvergunning hebben. Zo is dat nu eenmaal. Dus als ZZP in de metselwereld ben je eigenlijk een metselonderneming en die kan gewoon aan de slag. Maar als ZZP chauffeurin de transportwereld ben je een transportonderneming en die hebben een vergunning nodig.

 

Voor de ZZP chauffeur zonder eigen auto zijn er nog wel mogelijkheden. Je mag je dus niet zomaar verhuren aan een ander transportbedrijf ! Dit is illegaal ! In de Wet Wegvervoer Goederen, de wetgeving voor de transportwereld, is geregeld dat een transportonderneming geen chauffeurs mag te werk stellen die niet bij hen of bij een transportbedrijf in dienst zijn. Je kunt je dus niet zomaar als chauffeur aan een transportbedrijf verhuren.

Vraag aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat: Mag ik als zelfstandige mij als chauffeur nu wel of niet verhuren aan een beroepsvervoerder, dan wel een eigen vervoerder?

Het antwoord van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: In uw mail vraagt u of het is toegestaan om u als zelfstandig chauffeur te verhuren aan een
beroepsvervoerder. Dit is niet toegestaan, zoals u zelf al interpreteerde uit lid 1 van art. 2.11 Daarbij komt dat volgens lid 2a van art. 2.11 het vervoer voor rekening en risico van de vervoerder verricht moet worden.
Als u uw diensten ter beschikking stelt van een beroepsvervoerder dan bent u inderdaad zelf als transportonderneming aan het optreden. Op dit moment wordt u volgens lid 2a van art. 2.11 (dat het vervoer voor rekening en risico van de vervoerder wordt verricht) als vervoerder aangemerkt. En moet u over de transportvergunning beschikken. In deze situatie geeft de beroepsvervoerder het vervoer volledig uit handen en treedt u als vervoerder op.

 

ZZP chauffeur moet geen eigen auto hebben.

diploma kansen voor de zzp in het transportMaar een transportbedrijf mag wel opdrachten aan andere transportbedrijven uitbesteden. Met je eigen transportvergunning ben je dus een zelfstandig transportbedrijf. Nu kun je je dus verhuren als transportbedrijf. Dat je daarbij geen eigen auto hebt is vergunning technisch geen probleem. De vergunning die je dan zelf hebt is namelijk persoonsgebonden en niet auto gebonden. Je kunt dus perfect de auto huren van de opdrachtgever. Let daarbij wel op dat je dat op papier zet (huurovereenkomst maken dus).

 

Vraag aan de NIWO: Mag ik ook mijn vergunning (en 1 bewijs) aanvragen om vervolgens een auto in te zetten die ik bij een verhuurmaatschappij huur. Soms kan ik ook een auto ter beschikking krijgen van een collega vervoerder (die heeft deze soms toch stil staan). Mag ik dit ook doen in plaats van kopen/leasen?

 

Antwoord van de NIWO: Jazeker. Het vergunningsbewijs wat wordt afgegeven is namelijk niet kentekengebonden, maar persoonsgebonden. Dus dit vormt geen enkel probleem voor u. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

 

In het kader van de belastingen (en ook sociale premies) blijft het gebruik van een zzp-er of een eigen rijder dus oppassen geblazen. Voornamelijk artikel 610, boek 7 van het burgerlijk wetboek is daarbij van belang. De vraag die men zich altijd moet blijven stellen is in hoeverre de zzp-er of de eigen rijder wel zelfstandig is en is er wel of niet een gezagsverhouding.

In hoeverre zijn de kosten van het voertuig dat gebruikt is voor de zpp-er en de eigen rijder? In hoeverre loopt de eigen rijder en de zzp-er risico voor de vervoerde lading? Kan de zzp-er of de eigen rijder opdrachten weigeren? Kan hij zich laten vervangen door een willekeurige derde? Is de zzp-er of eigen rijder gebonden aan huisregels? In hoeverre staat de zzp-er of eigen rijder onder gezag na het aannemen van een opdracht? Voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking (je wordt dan beschouwd als werknemer en niet ondernemer) moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  • de verplichting van de werknemer tot persoonlijke arbeidsverrichting;
  • een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer;
  • de verplichting van de werkgever tot loonbetaling.

 

Inzake het eerst punt moet dus worden gekeken of de zzp-er of eigen rijder de werkzaamheden persoonlijk moet verrichten. In hoeverre kan, mag, zal en heeft de zzp-er of eigen rijder de opdracht geheel of gedeeltelijk door een ander laten uitvoeren. Waar in veel rechtuitspraken over gevallen wordt is het feit of de zzp-er of eigen rijder de rit persoonlijk moet doen na aanvaarding van de opdracht. In het tweede punt zou men moeten kijken naar de mate van gezagsverhouding. Hoeveel vrijheid heeft de zzp-er of eigen rijder in het uitvoeren van de opdracht. En zeker moet de vraag gesteld worden in hoeverre de zzp-er of eigen rijder vrijheid heeft ten opzichte van de chauffeurs die bij het betreffende transportbedrijf in loondienst zijn. Dat zzp-ers of eigen rijders vrij zijn om hun om hun route naar de bestemming te kiezen is evenmin onverenigbaar met geen gezagsverhouding, als de vergoeding voor de rit genormeerd is door het gebruik van een TLN-planner voor het bepalen van de vergoeding. De werkzaamheden van de zzp-er of eigenrijder die worden gepland door planners van opdrachtgever, het volgen van instructies van de opdrachtgever, zich veelal te presenteren als werkend voor de opdrachtgever en is gebonden aan geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden zijn ook zaken die vaak door een rechter worden meegenomen in hun vraagstuk of er wel of niet een gezagsverhouding is.

 

Een ZZP chauffeur mag zichzelf verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de ZZPer wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de ZZPer beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
  • de ZZPer beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst, huurovereenkomst).
  • het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de ZZPer.

 

 

 

 

 

 

Toch kansen voor de zzp chauffeur in het transport

Voor de ZZPer zonder eigen auto zijn er nog steeds mogelijkheden. Je mag je niet zomaar verhuren aan een ander transportbedrijf dus. Maar een transportbedrijf mag wel opdrachten aan andere transportbedrijven uitbesteden. Met je eigen transportvergunning ben je dus een zelfstandig transportbedrijf.

kansen voor de zzp in het transport

Nu kun je je dus verhuren als transportbedrijf. Dat je daarbij geen eigen auto hebt is vergunning technisch geen probleem. De vergunning die je dan zelf hebt is namelijk persoonsgebonden en niet auto gebonden. Je kunt dus perfect de auto huren van een ander. Onze tip daarbij is dat je dat wel op papier zet (huurovereenkomst maken dus).

Merk wel op dat je als ZZPer voldoende als bedrijf naar buiten treed. Je moet een eigen identiteit hebben, zelf risico lopen, meerdere opdrachtgevers hebben en dergelijke. Dit zijn eisen die voor elk bedrijf gelden met betrekking tot de belastingdienst. Dus dit is niet iets specifiek voor de zzper die in het transport werkt. een eigen rijder is een eigenlijk een zelfstandig transportondernemer met meestal een vrachtwagen (klein of groot) waarop deze zelfstandige transportondernemer dan ook zelf rijdt.

 

 

 

 

zzp geen eigen vergunning

Het rijden zonder een geldige eurovergunning kan een behoorlijke boete opleveren.

niwo zzp geen eigen vergunningHet verrichten van beroepsvervoer zonder een communautaire vergunning levert 120 sanctiepunten op. Als we snel rekenen is dat 3.480 euro (120 punten maal 29 euro). Er moet nog afgerond worden, op hele honderden euro naar beneden. Dus de boete zal uitkomen op 3.400 euro.

 

Overigens kan men een mechanisch hulpmiddel aan brengen of doen aanbrengen op de vrachtauto waarmee de overtreding is gepleegd waardoor wordt verhinderd dat de vrachtauto wordt weggereden, teneinde de overtreding te doen ophouden.

 

Op deze site kun je zien hoeveel sanctiepunten een overtreding oplevert: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025775/geldigheidsdatum_24-11-2011#Bijlage1

 

De waarde van 1 sanctiepunt is gelijk aan een transactie van 29 of twee uren taakstraf of een dag gevangenisstraf

Als laatste stap in de beoordeling dient eventueel afronding plaats te vinden. Met de tussenresultaten die ontstaan als gevolg van de verschillende omstandigheden of meer feiten wordt doorgerekend tot de uiteindelijke hoogte van het transactiebedrag of de richteis berekend is. Pas op dat moment vindt afronding plaats. De afronding vindt altijd plaats in het voordeel van de verdachte, derhalve altijd naar beneden en wel als volgt:

0 t/m 100 afronden op 5
101 t/m 500 afronden op 10
501 t/m 1000 afronden op 50
1001 t/m 5000 afronden op 100
5001 en hoger afronden op 500

 

 

 

 

zzper en de belastingdienst

Merk wel op dat je als ZZPer voldoende als bedrijf naar buiten treed. Je moet als zzp een eigen identiteit hebben, zelf risico lopen, meerdere opdrachtgevers hebben en dergelijke. Dit zijn eisen die voor elk bedrijf gelden met betrekking tot de belastingdienst. Dus dit is niet iets specifiek voor de ZZP-er die in het transport werkt. een zzp is een eigenlijk een zelfstandig transportondernemer geworden die geen eigen auto heeft, maar deze huurt van iemand anders.

 

 

zzper en de belastingdienstLang niet iedere zzper die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Nadat de zzp zich aanmeldt als ondernemer beoordeelt de belastingdienst aan de hand van uw omstandigheden of hij aan die eisen voldoet. De aangifte inkomstenbelasting speelt bij die beoordeling soms ook een rol. Als de zzp aan de eisen voldoet, is hij ondernemer voor de inkomstenbelasting.

 

De belastingdienst let bij de beoordeling op de volgende punten:

Maak je winst als zzper? Zo ja, hoeveel? Als je alleen marginale winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
Hoe zelfstandig is je onderneming als zzper? Als anderen bepalen hoe je de onderneming moet inrichten en hoe je de werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming. Beschik je over kapitaal (in de vorm van geld) als zzper? Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. je moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijzen erop dat je mogelijk een onderneming hebt. Hoeveel tijd steek je in de werkzaamheden als zzper? Als je erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Je moet daarentegen wel voldoende tijd aan de werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken. Wie zijn de opdrachtgevers van de zzper? Je streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuiteitsrisicos te verminderen. Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt je afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt je zelfstandigheid toe. Als je klantenkring echter voornamelijk uit je familie en vrienden bestaat, wordt je niet als ondernemer erkend. Hoe maak je als zzper de onderneming bekend naar buiten? Je bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet je je voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier. Loop je als zzper voldoende 'ondernemersrisico'? Bestaat er een kans dat je opdrachtgevers niet betalen? Gebruik je de goede naam voor de uitoefening van je werkzaamheden? Bent je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van je producten en diensten? Loop je 'ondernemersrisico', dan heb je waarschijnlijk een onderneming. Ben je als zzper aansprakelijk voor de schulden van je onderneming? Ben je aansprakelijk voor de schulden van je onderneming, dan ben je ondernemer.

 

Als je als ZZPer (of eigen rijder) dus voor maar 1 opdrachtgever werkt is het niet onverstandig om dit met de belastingdienst te overleggen. Het is niet onmogelijk om toch als ondernemer aangemerkt te worden door de belastingdienst als je maar voornamelijk 1 opdrachtgever hebt. Ga altijd in overleg met de belastingdienst hierover. Als je voornamelijk met 1 opdrachtgever werkt moet je bijvoorbeeld wel kunnen aantonen dat je ondernemers risico loopt en zelf investeringen doet. Als je een eigen auto hebt gekocht ben je toch al een eind op weg dus.

 

Afgezien van de belastingdienst, de zzper is een ondernemer en zou zich zo ook dienen te gedragen. een zzper die al zijn geld inzet op 1 speler...wat als die failliet gaat !

 

In het kader van de belastingen (en ook sociale premies) blijft het gebruik van een zzp-er of een eigen rijder dus oppassen geblazen. Voornamelijk artikel 610, boek 7 van het burgerlijk wetboek is daarbij van belang. De vraag die men zich altijd moet blijven stellen is in hoeverre de zzp-er of de eigen rijder wel zelfstandig is en is er wel of niet een gezagsverhouding. In hoeverre zijn de kosten van het voertuig dat gebruikt is voor de zpp-er en de eigen rijder? In hoeverre loopt de eigen rijder en de zzp-er risico voor de vervoerde lading? Kan de zzp-er of de eigen rijder opdrachten weigeren? Kan hij zich laten vervangen door een willekeurige derde? Is de zzp-er of eigen rijder gebonden aan huisregels? In hoeverre staat de zzp-er of eigen rijder onder gezag na het aannemen van een opdracht?

 

 

 

zzper en de rechtsvorm

Het bedrijf van een zzper heeft net als elk andere onderneming een juridische vorm nodig, een rechtsvorm. Welke rechtsvorm het beste past bij de zpp-er in het transport hangt af van je situatie. Ben je alleen, of met meerdere. Fiscale overwegingen en aansprakelijkheid speelt ook een rol bij de keuze die je maakt.

 

 

zzper en de rechtsvormMeestal is de keuze tussen de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof) of de BV. Er zijn nog andere rechtsvormen, maar deze drie zijn het meest voor de hand liggend. De rechtsvorm die je kiest bepaalt onder andere hoe de aansprakelijkheid bij schulden geregeld is en hoe de belastingen worden afgehandeld.

 

Bij bepaalde rechtsvormen, bijvoorbeeld de eenmanszaak, ben je als zzp ondernemer met je gehele prive vermogen aansprakelijk voor schulden van het bedrijf. Kies je voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, zoals een bv, dan is in principe de BV aansprakelijk voor de schulden en jouw prive vermogen komt daarbij niet in het gevaar (zolang je maar netjes volgens de regels blijft werken uiteraard).

 

Als je kiest voor een rechtsvorm als de eenmanszaak of de vof dan betaal je inkomstenbelasting over de winst die gerealiseerd wordt. Je kunt daarbij vaak profiteren van aftrekregelingen. een BV betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De vuistregel is dat ondernemers met een relatief lage winst fiscaal beter af zijn met een eenmanszaak of vof.

 

Ben voorzichtig met het instappen in een vof constructie! Als je als zzp-er of eigen rijder samen met andere eigen rijders een vof opzet, of erbij instapt, ben je samen een bedrijf aan het vormen. Je kunt je afvragen in hoeverre je dan zelfstandig bent. Ook moet je je dan realiseren dat als een van de andere vennoten er een zooitje van maakt, jijzelf ook in de problemen kunt komen, zelfs prive!

Wat je wel kunt overwegen is het bundelen van de krachten met andere eigen rijders op het gebied van inkopen. Je kunt bijvoorbeeld vaak bij leveranciers kortingen afdwingen bij het inkopen van grote hoeveelheden. Door samen in te kopen kun je ook die voordelen samen delen.

 

flexibilisering BV

De Eerste Kamer heeft op 12 juni 2012 het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv aangenomen. Hiermee worden de regels voor de bv eenvoudiger en flexibeler en is een minimumstartkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig. maar voordat je nu een gat in de lucht springt. Het bestuur moet goedkeuring verlenen en mag weigeren als het bestuur zou kunnen voorzien dat de bv na uitkering de schulden niet meer kan betalen. Als de bv na een uitkering de schulden niet meer kan betalen, dan zijn de bestuurders die dat zouden kunnen voorzien hoofdelijk aansprakelijk. dus simpel gezegd, je bent prive de klos als je geld uit het bedrijf haalt en het bedrijf komt daardoor in de problemen.

http://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/wetsvoorstel-vereenvoudiging-bv-recht/

 

 

 

zzper en VAR verklaring

Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft.

In het kader van de belastingen (en ook sociale premies) blijft het gebruik van een zzp-er of een eigen rijder dus oppassen geblazen. Voornamelijk artikel 610, boek 7 van het burgerlijk wetboek is daarbij van belang. De vraag die men zich altijd moet blijven stellen is in hoeverre de zzp-er of de eigen rijder wel zelfstandig is en is er wel of niet een gezagsverhouding. In hoeverre zijn de kosten van het voertuig dat gebruikt is voor de zpp-er en de eigen rijder? In hoeverre loopt de eigen rijder en de zzp-er risico voor de vervoerde lading? Kan de zzp-er of de eigen rijder opdrachten weigeren? Kan hij zich laten vervangen door een willekeurige derde? Is de zzp-er of eigen rijder gebonden aan huisregels? In hoeverre staat de zzp-er of eigen rijder onder gezag na het aannemen van een opdracht?

 

 

 

De zzp in het transport en de transportwetgeving

 

Je mag als transportonderneming geen chauffeurs inzetten die niet bij hem in dienst zijn (of via een uitzendbureau komen). een transportbedrijf mag dus Geen zzper inzetten. Het toch inzetten van een zzper kan grote gevolgen hebben voor het opdrachtgevende transportbedrijf. Het verliezen van de betrouwbaarheid houdt in dat je niet meer voldoet aan de eis van betrouwbaarheid, wat dan weer betekent dat je geen recht meer hebt op de vergunning. De opdrachtgever die een zzp inzet kan dus zijn eigen vergunning kwijt raken!

 

De zzp in het transport en de transportwetgevingWet Wegvervoer Goederen Artikel 2.11 Lid 1. Het is een vervoerder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van Bestuurders van vrachtwagens die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.
Lid 6. Door overtreding van het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt niet langer voldaan aan de eis van betrouwbaarheid.
Definitie Vervoerder in de Wet Wegvervoer Goederen: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;

 

Als men een zelfstandig ondernemer is en zich verhuurt als chauffeur aan een vervoerder dan mag men dat in het beroepsvervoer niet doen, dat is redelijk algemeen bekend. Echter hoort men vele zeggen dat als men zich aan een eigen vervoerder verhuurt dat wel zou mogen. Als echter de definitie vervoerder gebruikt wordt in artikel 2.11 mag zowel de beroepsvervoerder als de eigen vervoerder dus geen zelfstandige chauffeur inhuren (een chauffeur dus die niet bij hem in dienst is, dan wel via een uitzendbureau komt). Volgens de wet interpretatie mag de zzper zich dus ook niet verhuren als chauffeur bij een eigen vervoerder!

 

In het kader van de belastingen (en ook sociale premies) blijft het gebruik van een zzp-er of een eigen rijder dus oppassen geblazen. Voornamelijk artikel 610, boek 7 van het burgerlijk wetboek is daarbij van belang. De vraag die men zich altijd moet blijven stellen is in hoeverre de zzp-er of de eigen rijder wel zelfstandig is en is er wel of niet een gezagsverhouding.

 

In hoeverre zijn de kosten van het voertuig dat gebruikt is voor de zpp-er en de eigen rijder? In hoeverre loopt de eigen rijder en de zzp-er risico voor de vervoerde lading? Kan de zzp-er of de eigen rijder opdrachten weigeren? Kan hij zich laten vervangen door een willekeurige derde? Is de zzp-er of eigen rijder gebonden aan huisregels? In hoeverre staat de zzp-er of eigen rijder onder gezag na het aannemen van een opdracht?

 

De niwo bericht al een tijd over het feit dat een zzper zich niet mag verhuren. Nu hebben ze echter hun berichtgeving op hun site verder aangepast en is er wat meer duidelijkheid. Zoals wij al eerder op onze site berichtte, zo doet nu ook de niwo:

een chauffeur die niet zelf in het bezit is van een vergunning mag zich niet verhuren aan een transportbedrijf en rijden met de vergunning van dat bedrijf. een transportbedrijf mag alleen gebruik maken van chauffeurs die:

bij het bedrijf in loondienst zijn, aan te tonen met een verklaring van dienstbetrekking of
ingehuurd zijn via een uitzendbureau dat erkend is door de KIWA voor het verhuren van chauffeurs.

 


Collegiale inleen
Er kan wel tijdelijk gebruik worden gemaakt van een chauffeur van een ander transportbedrijf (collegiale inleen), maar dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

het bedrijf dat de chauffeur ter beschikking stelt is in bezit van een (Euro-)vergunning en de chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking tonen;
de chauffeur wordt ter beschikking gesteld door het andere bedrijf zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon;
de inleen vindt plaats voor beperkte tijd.

 

ZZPer met vergunning mag zich wel verhuren aan transportbedrijf

een ZZPer mag zichzelf verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de ZZPer wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de ZZPer beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
  • de ZZPer beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst, huurovereenkomst).
  • het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de ZZPer.

 

 

 

zzp eigen vervoer

In de huidige (april 2012) wwg-rwg zou volgens de wetgeving de zzp die zich laat inhuren als chauffeur een transport vergunning nodig hebben.

 

 

zzp eigen vervoerDe wet wegvervoer goederen geeft onder andere drie definities:
vervoerder: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;
beroepsvervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat tegen vergoeding van een of meer derden wordt verricht, niet zijnde eigen vervoer;
eigen vervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat voor eigen rekening wordt verricht dan wel als werkzaamheid van ondersteunende aard die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten;

 

Artikel 2.11 wet wegvervoer goederen
1. Het is een vervoerder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto's die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.

 

Het bovenstaand artikel is het gehekelde punt. Merk op dat in dit artikel de algemene definitie van vervoerder wordt gebruikt. De definitie van vervoerder is het beroeps- en eigenvervoer (zie hierboven).

 

De wwg-rwg wordt op dit moment onder handen genomen en zal worden gewijzigd. Het gaat er op lijken dat ze bovenstaande dan ook veranderen. De voorgestelde verandering is namelijk:

Artikel 2.11 wordt als volgt gewijzigd: In het eerste lid van artikel 2.11 wordt "vervoer te verrichten" vervangen door: beroepsvervoer te verrichten.

 

Als deze wijziging doorgevoerd wordt zou de discussie of een zzp in het eigen vervoer wel of geen vergunning nodig heeft duidelijker moeten zijn.

 

Echter blijft het wel oppassen. Als je wordt ingehuurd als zzp-er om voor een ondernemering hun auto en goederen te vervoeren maak dan goede afspraken over wie waarvoor aansprakelijk is !

 

Het gaat altijd goed, tot het fout gaat natuurlijk. Stel dat je als zzp-er in het eigen vervoer schade veroorzaakt aan voertuig of lading, wie is daarvoor dan aansprakelijk? Het is niet ondenkbaar dat, zeker bij forse schade, dat de onderneming waar je op dat moment voor rijdt de schade op jou gaat verhalen, ze hebben je immers als bedrijf ingehuurd (een zzp-er is een onderneming) en kunnen dus de schade op jou verhalen.

De andere vraag is dan weer, stel je maakt afspraken over het feit dat de schade niet voor jou als zzp-er komt, maar voor de opdrachtgever, ben je dan nog wel ondernemend genoeg? De belastingdienst en UWV beoordelen of je als zzp-er wel een ondernemer bent onder andere aan de hand van de mate van risico dat je loopt. Het lijkt me niet onlogisch dat men bij dit soort afspraken het niet meer beschouwd als opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, maar als werknemer-werkgever relatie.

 

Voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer heeft dat dan verre gaande gevolgen. De opdrachtgever kan bijvoorbeeld verplicht gesteld worden om alsnog loonafdrachten te doen. De opdrachtnemer verliest zijn ondernemersrechten.

Stel dat je als opdrachtnemer (zzp-er) hebt afgesproken dat alle risico bij de opdrachtgever neer legt. Vervolgens wordt je als zzp-er ziek, of overkomt je een ongeval tijdens een rit. Dan kun je de stelling gaan aannemen bij een rechtbank dat je niet als zzp-er aan het werkt bent, maar als een werknemer. Immers je loopt ook geen riscio volgens de afspraken. Dan bestaat de kans dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor je ziek zijn.

 

In het kader van de belastingen (en ook sociale premies) blijft het gebruik van een zzp-er of een eigen rijder dus oppassen geblazen. Voornamelijk artikel 610, boek 7 van het burgerlijk wetboek is daarbij van belang. De vraag die men zich altijd moet blijven stellen is in hoeverre de zzp-er of de eigen rijder wel zelfstandig is en is er wel of niet een gezagsverhouding.

 

In hoeverre zijn de kosten van het voertuig dat gebruikt is voor de zpp-er en de eigen rijder? In hoeverre loopt de eigen rijder en de zzp-er risico voor de vervoerde lading? Kan de zzp-er of de eigen rijder opdrachten weigeren? Kan hij zich laten vervangen door een willekeurige derde? Is de zzp-er of eigen rijder gebonden aan huisregels? In hoeverre staat de zzp-er of eigen rijder onder gezag na het aannemen van een opdracht?

 

Voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking (je wordt dan beschouwd als werknemer en niet ondernemer) moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

de verplichting van de werknemer tot persoonlijke arbeidsverrichting;
een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer;
de verplichting van de werkgever tot loonbetaling.

 

Inzake het eerst punt moet dus worden gekeken of de zzp-er of eigen rijder de werkzaamheden persoonlijk moet verrichten. In hoeverre kan, mag, zal en heeft de zzp-er of eigen rijder de opdracht geheel of gedeeltelijk door een ander laten uitvoeren.

Waar in veel rechtuitspraken over gevallen wordt is het feit of de zzp-er of eigen rijder de rit persoonlijk moet doen na aanvaarding van de opdracht.

 

In het tweede punt zou men moeten kijken naar de mate van gezagsverhouding. Hoeveel vrijheid heeft de zzp-er of eigen rijder in het uitvoeren van de opdracht. En zeker moet de vraag gesteld worden in hoeverre de zzp-er of eigen rijder vrijheid heeft ten opzichte van de chauffeurs die bij het betreffende transportbedrijf in loondienst zijn.

 

Dat zzp-ers of eigen rijders vrij zijn om hun om hun route naar de bestemming te kiezen is evenmin onverenigbaar met geen gezagsverhouding, als de vergoeding voor de rit genormeerd is door het gebruik van een TLN-planner voor het bepalen van de vergoeding.

 

De werkzaamheden van de zzp-er of eigenrijder die worden gepland door planners van opdrachtgever, het volgen van instructies van de opdrachtgever, zich veelal te presenteren als werkend voor de opdrachtgever en is gebonden aan geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden zijn ook zaken die vaak door een rechter worden meegenomen in hun vraagstuk of er wel of niet een gezagsverhouding is.

 

 

 

BESTELLEN

Klik hier om in te schrijven of de cursus te bestellen.

 

zzp-er transport worden

De ZZP-er met eigen vergunning mag zich verhuren aan transportbedrijf, maar dan moet de ZZP-er wel voldoen aan voorwaarden. Een zzp-er die niet zelf in het bezit is van een vergunning mag zich niet verhuren aan een transportbedrijf en rijden met de vergunning van dat bedrijf. Een transportbedrijf mag alleen gebruik maken van chauffeurs die bij het bedrijf in loondienst zijn of ingehuurd zijn via een uitzendbureau dat erkend is door de ILT voor het verhuren van chauffeurs.

INFORMATIE ?

Meer informatie over zzp chauffeur worden in het transport?

+31 348 470 894

+31 646 266 367

info@zzp-transport.nl

zzp chauffeur in transport

Beoordeeld door Friso

zzp chauffeur in transport. Bij deze wil ik jullie bedanken voor instructie die jullie hebben gegeven mbt de vakbekwaamheid om zzp chauffeur in het transport te worden. Het was leuk en zeer interessant. Ik kan nu mijn transportvergunning gaan aanvragen.
Beoordeling: 4,8 uit 5

© Copyright zzp-er transport.nl | Sitemap